سسک چیف چاف

نام علمی : Phylloscopus Collybita

نام انگلیسی: Common Chiffchaff

نام فارسی: سسک چیف چاف
مشخصات ظاهری: این پرنده 11 سانتی متر طول دارد. اندازه اش متوسط است و به رنگ زیتونی خاکستری تیره، سر نسبتا گرد و نوار ابرویی سفید نخودی و پر وبال ، سینه و گاهی در پرهای پوششی زیر دم؛ به رنگ زرد کمرنگ است . حلقه ها چشمی ناقصی در اطراف چشم ها دارد. گوشپرهای تیره، زیر تنه سفید چرکی و پهلوها اندکی تیره تر از آن و منقار و پاها قهوه ای تیره است. جثه تا حدودی گرد و تپل مانند است.صدا: صدای این پرنده مشخص و مانند نامش شبیه «چیف- چاف – چیف – چاف » شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در جنگل های برگ ریز همراه با درخت های برگ سوزنی به سر برده و در زمستان به صورت عبوری ؛ در هرج که بوته یا درختی باشد دیده می شودو غالبا لابلای بوته ها آشیانه می سازد. در ایران، به صورت نیمه مهاجر در جمعیت های نسبتا فراوان دیده میشود.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده درحال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد و تنها بررسی دقیق پراکندگی آ ن در سطح ایران ، کافی ندارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران