سسک چشم سفید هندی

نام علمی : Zosterops Palpebrozus

نام انگلیسی: Oriental White Eyed Warbler

نام فارسی: سسک چشم سفید هندی
مشخصات ظاهری: از سسک های است که به صورت اتفاقی در نواحی شرقی کشور دیده شده است،ولی اطلاعات موجود درباره ی این پرنده کفایت نمی کند و ضروری است مطالعات بیشتری به منظور تعیین پراکندگی و وضعیت حضور آن در ایران صورت گیرد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران