سسک جگنزار (سسک تالابی راه راه)

نام علمی : Acrocephalus Schoenobaenus

نام انگلیسی: Sedge Warbler

نام فارسی: سسک جگنزار (سسک تالابی راه راه)
مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 13 سانتیمتر طول دارد و پرنده ای تالاب زی، با اندازه ی متوسط، راه راه کمرنگ و نوار ابرویی نخودی است. با سسک ابروسفید اشتباه می شود. اما به واسطه ی نوار ابرویی نخودی که د رنزدیک پس سر باریک می شود و نیز تارک تقریبا کمرنگ تر، گوشپرهای کمرنگ تر و نخودی تر، روتنه ی نخودی، پهلوها نخودی زرد رنگ و پرهای پوششی زیر دم سفید نخودی است.صدا: صدای این پرنده شبیه سسک نیزار است. اما اغلب از سایر پرندگان تقلی می کند و عمدتا شبیه« چه ک» یا «تررر» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق نیزاری و باتلاق ها به سر برد ه و درهنگام مهاجرت؛ در اراضی خشک تر دیده می شود و درون پوشش گیاهی متراکم آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها به صورت مهاجر عبوری فراوان است، و در همه ی زیستگاه های مناسب احتمال دیده شده این پرنده وجود دارد.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد، اما بررسی وضعیت پراکندگیش در ایران ضرورت تام دارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران