سسک بیدی سبز

نام علمی : Phylloscopus Trochiloides

نام انگلیسی: Greenish Warbler

نام فارسی: سسک بیدی سبز
مشخصات ظاهری: این پرنده، 11 سانتیمتر طول دارد و شبیه سسک سبز است. اما روتنه به رنگ خاکستری سبز یا زردی کمرنگ و طولانی محدود شده به خط ابرویی، زیرتنه و گوشپرها به رنگ خاکستری کمرنگ؛خط چشمی تیره و خطوط کوتاه روی بال(اغلب دو رگه)، که گاهی در تابستان وجود ندارد، دیده می شود. منقار خاکستری کمرنگ، نیم نوک، زیرین زرد چرکی، پاها قهوه ای تیره و زیر دم سفید چرکی است.صدا: صدای این پرنده متنوع و مانند سسک سبز، شبیه «چی ت - چی دی ت – دی- چی – چی – دی» و گاهی نیز «چی – وی » یا «چی – ای ت» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق بوته ای ، درختان، پارک ها، و باغ ها به سر برده و به صورت مهاجر عبوری دراغلب نقاط ایران دیده می شود.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده؛ در حال حاضر؛ نیازی به حفاظت ویژه ندارد، اما تعییین ویژگی های زیستی و پراکندگی دقیق آن در ایران، از اهمیت بسزایی برخوردار است.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران