سسک باغی

نام علمی : Sylvia Borin

نام انگلیسی: Garden Warbler
نام فارسی: سسک باغی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و به رنگ قهوه ای – خاکستری یکدست ودم مستطیل شکل دیده می شود. منقار نسبتا سخت؛ فاقد خط ابروی مشخصف دو طرف گردن اغلب خاکستری و سرگرد است و سفیدی در دم و بال هایش دیده نمی شود و به خوبی خود را در پوشش گیاهی مخفی می سازد.صدا: صدای این پرنده آهنگین، مقطع و به صورت تکرار «چه ت – چه ت – چه ت – چه ت» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در جنگل های با بوته های فراوان باغ ها، پرچین های بلند و بوته های میوه به سر برده و لابلای بوته های کوتاه آشیانه می سازد. در ایران، به صورت مهاجر عبوری در اغلب زیستگاه های مناسب دیده می شود.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد. اما باید بررسی دقیقی از پراکندگی آن صورت گیرد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران