حداقل حجم تانک: 30 گالن
مراقبت: اسان
خلق و خو: مهاجم
سازگاری با ریف: بله
شرایط اب: 72-78° 5 dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.020-1.02
حداکثر حجم : 6 اینچ
فرم رنگ: مشکی سفید
رژیم غذایی: همه چیز خوار
منبع: فیجی اندونزی، وانواتو
خانواده: Pomacentridae