حداقل حجم تانک: 30 گالن

مراقبت: اسان

خلق و خو: نیمه مهاجم

سازگاری با ریف: بله

شرایط اب: 72-78° 5 dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.020-1.02

حداکثر حجم : 2 اینچ

فرم رنگ: ابی نارنجی

رژیم غذایی: همه چیز خوار

منبع: ندونزی، جزایر سلیمان

خانواده: Pomacentridae