دیده بان حقوق حیوانات: پزشکان عنکبوتی را از گوش زنی چینی بیرون آوردند. این حشره ۵ روز در گوش این زن بوده است.
به گزارش روزگار نو، زنی از خارش گوش خود به پزشکی در بیمارستان مرکزی چین شکایت برد. پس از معاینه مشخص شد که عنکبوتی در گوش او وجود دارد.
بنا بر این گزارش، پزشکان ابتدا می خواستند این حشره را با موچین بیرون بیاورند؛ اما نگران بودند که زن را نیش بزند. بنا بر این از محلول سالین استفاده کردند و منتظر ماندند حشره خودش بیرون بیاید.