زرد پره ی سینه زرد

نام علمی : Emberiza Aureola

نام انگلیسی: Yellow Breasted Bunting

نام فارسی: زرد پره ی سینه زرد
مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط است و با منقار محکم قهوه ای کمرنگ و سفیدی در دم مشخص می شود. در پرنده ی نر صورت و بالای گلو سیاه و تارک بلوطی تیره است، که تا دمگاه امتداد دارد، و نوار بلوطی باریک در سینه اش دیده میشود. همچنین پرنده ی نر دارای زیر تنه ی زرد روشن با نوارهای سفید در بال است پرنده ی ماده و پرنده ی جوان، در اولین پاییز، با ترکیبی ا زرنگ کرمی سفید در نوارابرویی، خط کمرنگی در مرکز پیش تارک و نوار قهوه ای تیره در حاشیه های تارک، دیده می شود. گوشپرها ی پرنده ی جوان، ماده به شکل مشخصی نمایان است. همچنین لکه ی سفید بال در هر دو، به صورت رگه هایی دیده می شود. درپرنده ی ماده زیرتنه تعدادی رگه های قهوه ای بلوطی دارد که درپرنده ی جوان این رگه ها واضح تر دیده می شود. پاها به رنگ قرمز گوشتی است.صدا: صدای این پرنده به طور بسیار دقیق مشخص نیست. اما به صورت عبوری در مناطق باز دارای درخت و بوته دیده می شود. در ایران، در مناطق شمالی خراسان (سبزوار) و بلوچستان دیده شده است.حفاظت: ابتدا باید بررسی و دقیقی از وضعیت این پرنده صورت گیرد. تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران