زرد پره ی رخ زرد

نام علمی : Emberiza Cineraceaنام انگلیسی: Cinereous Bunting نام فارسی: زرد پره ی رخ زرد
مشخصات ظاهری: این پرنده ، 5/16 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط است و با منقار آبی خاکستری، حلقه ی باریک دور چشمی به رنگ زرد مایل به سفید و سفیدی موجود در حاشیه ی خارجی پرهای دم دیده می شود. پرنده ی نر با تارک، گلو و دو طرف صورت ره رنگ زرد مایل به سبز بدون رگه؛ اما پرو بال و دمگاه خاکستری دیده می شود. در پاییز قسمت بالای سینه اندکی رگه رگه ی تیره است. درنژاد ایرانی یا نژادی که درشرق ترکیه یافت می شود. تارک زرد- خاکستری وقسمت پایین شکم و پوشپرهای زیرد م زرد رنگ است. در پاییز پرنده ی ماده شبیه پرنده ی نر شده و به رنگ خاکستری قهوه ای رگه رکه دار دیده می شود. گلو به رنگ نخودی یا زرد قهوه ای رگه رگه ای وتارک به رنگ خاکستری قهوه ای با زرد قهوه ای دیده می شود. پرنده ی جوان در اولین پاییز، قهوه ای تر با رگه های بیشتر است واز سایر زرد پرهها به واسطه ی نداشتن دمگاه نارنجی وکمرنگ متمایز می شود همچنین خط بالی بی رنگ است.صدا: صدای این پرنده خشن و شبیه «کیپ» یا «دی پ » واصوایت به شکل «دریپ- دریپ- دری – دری به ه» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده د شیب های سنگی و صخره ای خشک یا پوشش گیاهی پراکنده ی بالاتر ا زحد درختان و زمستان ها به صورت عبوری در مناطق نیمه کویری نیمه بیابانی با بوته ای صحرایی به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها به تعداد اندک دیده شده و اخباری از مشاهده ی این پرنده در آذربایجان به صورت مهاجر عبوری، گزارش شده است.حفاظت : چنین به نظر می رسد که درحال حاضر، نیاز به بررسی دقیقی ا زوضعیت جمعیت و پراکندگی این پرنده ضروری است تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران