میگم اینا که به اسم پیرانا میفروشند در اصل پاکو اند پیرانا رو که نمیزارن وارد بشه نسله ماهیارو در میاره حالا شانسی شاید تونستی پیدا کنی