ببر سفید، گونهای از ببر بنگال است که به خاطر یک جهش ژنتیکی عقبگرد، جثهای بزرگتر نسبت به ببر بنگال پیدا کرده و رنگ پوستش سفید شده است.
به گزارش پرشین وی به نقل از خبر آن لاين، این جهش به طور طبیعی در هر 15 هزار قلاده ببر یک بار اتفاق میافتد. ببرها بزرگترین گربهسانان روی زمین هستند.