اسم علمی: Cryptanthus bromelioides tricolor

این گیاه عاشق نور خورشید است و هر چه نور بیشتر ببیند برگهای رنگین و براق تری دارد سیستم ریشه ای خیلی ضعیف و قابل پرورش روی خود کنده درختان است از این رو در دکوربندی از آن استفاده میشود رد کپه کاری و کاشت گروهی با گیاهان حالت جالب توجهی به گلدان میدهدنیازها
نور: به نور زیاد احتیاج دارد

دما: در زمستان 18-15 درجه سانتی گراد و در تابستان 24 درجه سانتی گراد حرارت نیاز دارد

آبیاری:در تابستان هفته ای 2 الی 3 بار و در زمستان هر 10 روز یکبار آبیاری کنید

رطوبت:در تابستان هر روز احتیاج به غیار پاشی دارد

تغذیه: نیاز چندانی به تغذیه ندارد

خاک مناسب:پیت کمپوست دار بهترین محیط رشد ریشه را تشکیل میدهد

تکثیر:جدا کردن پا گیاه که هر پا گیاه در یک گلدان باید کاشته شود

تعویض گلدان: هر 2یا 3 سال احتیاج به تعویض گلدان با یک اندازه بزرگتر

منبع:معرفی گلها و گیاهان آپارتمانی تالیف مهندس داریوش شیراوند و مهندس فروزان رستمی