اسم علمی:Hypoestes sanguinolenta

اخیرا این گیاه وارد ایران شده است که برگهای بیضی شکل و ظریف ودارای نقاط و خالهای صورتی رنگ است که این نقاط صورتی در متن سبز برگی مقایسه ی جالبی در رنگ به دست میدهد گیاه مناسبی است برای پوشش خاک در گلدانهای بزرگ با کاشت گروهی است که نگهداری آن بسیار ساده استنیازها
نور: نزدیک پنجره که از اشعه مستقیم آفتاب در امان باشد بهترین مکان برای این گیاه است

دما: حد اکثر حرارت تابستان 24 درجه و حد اقل آن در زمستان 18 درجه سانتی گراد توصیه میشود

آبیاری: آبیاری در تابستان سه بار در هفته و در زمستان هفته ای یکبار لازم است

رطوبت:چنانچه به صورت گروهی کاشته شود رطوبت مناسب تامین میشود در غیر این صورت با اضافه نمودن آب به زیر گلدانی رطوبت مورد نیاز را تامین نمایید

تغذیه:کود دهی در فصل رشد از کودهای جامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی هر 2 هفته یکبار طبق دستور استفاده نمایید

خاک مناسب:خاک لیمونی و کمپوست بهترین محیط رشد ریشه را تشکیل میدهند

تکثیر:تهیه قلمه از قسمت انتهای ساقه

تعویض گلدان: چنانچه از ساقه های گیاه جهت انتخاب قلمه و تکثیر استفاده گردد گلدان مادری همیشه شاداب و قوی است و نیاز به تعویض ندارد

منبع: گلهای آپارتمانی و شاخه بریدنی تالیف مهندس داریوش شیراوند و مهندس فروزان رستمی