زاغ خالدار

نام علمی : Nucifraga Caryocatactes

نام انگلیسی: Nutcracker

نام فارسی: زاغ خالدار
مشخصات ظاهری: طول بدن 32 سانتیمتر به اندازه ی جی جاق ولی با دم کوتاهتر و منقار بزرگتر است برروی بدن خال های سفیدی دارد ولی از فاصله ی دور خاکستری تیره با بال های تیره تر دیده می شود در پرواز کمتر از جی جاق پیچ و تاب می خورد. زیردم کناره های انتهایی آن سفید ولی پرهای مرکزی دم تیره است.صدا:تکرار بلند کلماتی شبیه «آرررر» دارد-زیستگاه : عمدتا در جنگل های سوزنی برگ دیده می شود و در شمال ایران به صورت سرگردان دیده شده است.حفاظت: باید از محل های تولید مثل این پرنده پس از شناسایی حفاظت کامل به عمل آید.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران