دم سرخ کوهی

نام علمی : Phoenicurus Erythrogaster

نام انگلیسی: Gudenstadt's Redstart

نام فارسی: دم سرخ کوهی
مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده 17 سانتیمتر شبیه دم سرخ معمولی ولی خیلی بزرگتر و دمش نسبتا درازتر است. پرنده ی نر جثه ی سیاهرنگ و پس گردن کرم رنگ با لکه ی بزرگ و سفید مشخصی روی بال دارد. پرنده ی ماده شبیه دم سرخ معمولی ولی بزگرت است.و لکه ی بزرگ سفیدی روی بال دارد. در پاییز رنگ بلوطی شکم نخودی رنگ دیده می شود.زیستگاه: تپه های بایر، شیب های بدون پوشش در کوهستان ها مرتفع، و در زمستان ها روی سروهای کوهی یا دیگر بوته ها در دره ها دیده می شود. بین قلوه سنگ ها آشیانه می سازد. بنا به گزارش Zarydny بومی است و درارتفاعات البرز تولید مثل می کند.حفاظت: بررسی پرنده ی مورد نیاز است.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران