دم جنبانک سر زرد ( دم جنبانک کله زرد)

نام علمی : Motacilla Citreola

نام انگلیسی: Critrine Wagtail

نام فارسی: دم جنبانک سر زرد ( دم جنبانک کله زرد)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد. پرنده ی نر، به واسطه ی سر و زیر تنه ی زرد روشن، نوار سیاه گلو و روتنه خاکستری اش با سایر دم جنبانک ها اشتباه نمی شود. پرنده ی ماده به واسطه ی روتنه ی خاکستری و خط ابرویی زرد رنگ، که چانه ی خاکستری مایل به قهوه ای اش را در بر گرفته و از پهلوهای گردن به درون زردی گلو وارد شده، از دم جنبانک شکم زرد متمایز می شود. هر دو جنس، دو خط بالی سفید مایل به زرد مشخص دارند. در پرنده ی جوان، به طور کلی، روتنه خاکستری مایل به آبی و زیر تنه و گلو سفید است.صدا: صدای این پرنده خشن تر از دم جنبانک شکم زرد است و شبیه« ته سری یپ یا ته سری پ» و گاهی نیز شبیه« زی یه لیپ» شنیده میشود.زیستگاه: این پرنده در مناطق مرتفع در ارتفاع 1500 تا 2000 متر و در مناطق چمنزار و باتلاقی، کنار رودها و عمدتا د ر نزدیکی آب به سر برده و کنار ساحل با دیوارها آشیانه می سازد. در ایران، زسمتان ها نسبتا فراوان است و به صورت مهاجر در عبوری نیز دیده می شود.حفاظت: این پرنده به برنامه ی ویژه حفاظتی نیازی ندارد، اما باید وضیعتش مورد بررسی قرار گیرد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران