دم جنبانک زرد ( دم جنبانک شکم زرد)

نام علمی : Motacilla Flava

نام انگلیسی: Yellow Wagtail

نام فارسی: دم جنبانک زرد ( دم جنبانک شکم زرد)
مشخصات ظاهری: این پرنده ؛ 5/16 سانتیمتر طول دارد. رنگ سر در پرنده ی نر، بر حسب نژاد متفاوت است. (در منطقه ی خاورمیانه، 8 نژاد دیده شده است) . نژاد با تارک آبی خاکستری و بدون تعغییر رنگ آشکار د رروتنه، اما د رتضاد با گوشپرهای خاکستری تیره، دیده می شود. و معمولا فاقد خط ابرویی یاسفیدی چانه و گلوست. پرنده ی ماده، د رتمان نژادها، قهوه ای تر با زردی کمتر زیر تنه و سر کمرنگ دیده می شود. درهنگان مهاجرت، تفکیک نژاد ها از یکدیگر دشوار است. تداخل نژاد در میان زیر گونه ها ؛ رنگارنگی گوناگونی را در این پرنده به وجود آورده است.صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه«سی- او، تا» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در علفزارهای خشک و مرطوب، کشتزارهای باز و آبیاری شده به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها فراوان و زمستان ها، به صورت مهاجر عبوری، دیده می شود.حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران