دم جنبانک خاکستری

نام علمی : Motacilla Cinerea

نام انگلیسی: Grey Wagtail

نام فارسی: دم جنبانک خاکستری
مشخصات ظاهری: این پرنده ف 18 سانتیمتر طول دارد. در تمام فصل ها و سنین مختلف، پرو بال ،خصوصا زیر شکم و پرهای پوششی زیردم، زرد و پشتش خاکستر است. هیچ رگه ی مشخصی روی پرها ندارد و تنها در قاعده ی پرهای پروازش رگه ی سفیدی وجود دارد که درپرواز دیده می شود. دمش بسیار بند و پروازش بسیار موجدار است. تابستان ها، پرنده ی نر، با گلوی سیاه، که زیر آن نوار سفیدی وجود دارد و آن را به سینه و زیر تنه ی زرد متصل می سازد. دیده می شود. پرنده ی ماده سیاهی کمتری دارد و حتی گلویش سفیداست. پرنده ی نابالغ، با گلوی سفید ومهودی دیده شده وفاقد سینه ی زرد است. پاها صورتی قهوه ای است ( که در سایر دم جنبانک ها سیاه است) .صدا: صدای این پرنده شبیه دم جنبانک ابلق، اما شدیدتر و خشک تر ، شبیه «ته زی لیت یا ته سی زیس» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در کنار آب و رودخانه های واقع د رجنگل های کوهستانی به سر برده و زمستان ها، تا سطح دریای آزاد پایین آمده و در سوراخ دیواره ی رودخانه ها یا سایر دیواره ها آشیانه می سازد. در ایران، به طور کلی بومی و فراوان است.حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ریزی حفاظتی ندارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران