به گزارش آفتاب به نقل از دویچه وله، قویترین مرد سال آلمان جوان ایرانیالاصلی است که از سالها پیش در آلمان زندگی میکند. این ورزشکار نه تنها هفت سال است که گوشت را کنار گذاشته، بلکه اخیرا هر نوع پروتئین حیوانی را هم از رژیم غذایی خود حذف کرده است.انجام ورزش سنگین بدون تأمین انرژی از منابع غذایی حیوانی برای بسیاری قابل تصور نیست. یک شهروند ایرانیالاصل آلمان اما خلاف این موضوع را اثبات کرده است. پاتریک بابومیان که سابقهی بیش از دو دهه ورزش قدرتی را دارد، نه تنها از ۷ سال پیش لب به گوشت نزده، بلکه از ۷ ماه پیش منابع انرژی حیوانی نظیر شیر و تخممرغ را هم بهطور کامل از رژیم غذایی خود حذف کرده و گیاهخوار مطلق شده است.بابومیان با وجود این در سال ۲۰۱۱ بهعنوان قویترین مرد آلمان برگزیده شد. وی خود میگوید تغییر رژیم غذایی نهتنها از توان او نکاسته بلکه به بهترشدن فرم بدنش هم کمک بسیاری کرده است.
پاتریک بابومیان عناصر موجود در غذاهای ایرانی مانند برنج و لوبیا را منابع غنی انرژی میداند.پاتریک بابومیان در سال ۱۹۷۹، در روزهای پرهیاهوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پیش از آغاز جنگ عراق و ایران، در آبادان از پدری آبادانی و مادری اصفهانی به دنیا آمد. خانوادهی پاتریک برای دورکردن او از سروصدا و مخاطرات جنگ، او را به اصفهان فرستادند؛ جایی که در آن پاتریک نخستین سالهای زندگی و مدرسه را سپری کرد. او تنها در تعطیلات برای دیدار با دیگر اعضای خانواده به بندر ماهشهر میرفت.قویترین مرد آلمان در سال ۲۰۱۱ زمانی که ۴ سال داشت در آستانه زمستان پدر و خواهر کوچکترش را در یک تصادف رانندگی از دست داد. مادر پاتریک که به همراه پدر و خواهر او در اتومبیل از ماهشهر به اصفهان میآمد، هم جراحتهای سختی برداشت. پاتریک بابومیان از آن پس در کنار مادر و مادربزرگش بزرگ شد.هنگامی که پاتریک ۷ سال داشت ایران را به همراه مادر و مادربزرگ به مقصد ایالات متحده آمریکا ترک کرد. در روزهای توقف موقت در آلمان اما این کشور نظر مادر پاتریک را به خود جلب میکند و آلمان به مقصد نهایی خانواده تبدیل میشود.قویترین مرد سال ۲۰۱۱ آلمان ریشههای گرایش به رشته ورزشی خود را در سالهای نخست زندگیاش میبیند: «من در خانوادهی سهنفرهای بزرگ شدم که دو عضو دیگر آن زن بودند.» اشارهی او به مادر و مادر بزرگاش است که پس از مرگ پدر برای او باقی ماندند.به گفتهی پاتریک، کودکان ساختارهای روشنی از زندگی در خانواده دارند؛ اینکه باید در دامن خانواده بود و بهعنوان مثال در ساعتی خاص به مدرسه رفت. این ساختارهای ثابت احساس امنیت و کنترل اوضاع را به کودک القا میکنند. وقتی این حس امنیت با پیشآمدی تلخ در خانواده خدشهدار میشود، عضو کوچک خانواده ممکن است به سمت کسب نیرویی خارقالعاده برای محافظت از دیگر اعضا گرایش پیدا کند.
یک رشته از خاطراتی که پاتریک بابومیان پس از گذشت ۲۶ سال هنوز در سر دارد، به دوران مدرسه در اصفهان برمیگردد. جالب اینکه قویترین مرد آلمان در آن دوران در میان همکلاسیها کوچکترین جثه را داشته و بارها از سوی همقطارانش کتک هم خورده است! او میگوید شاید این موضوع هم انگیزهای بوده برای پاتریک کوچک که روزی بسیار قوی شود.خاطرات مسافرت با اتوبوس از اصفهان تا تهران یا خاطرات مشاهده کوههای اطراف اصفهان همچنان در ذهن او برجستهاند.پاتریک بابومیان در حال حاضر مقیم شهر “پوتسدام” در نزدیکی برلین، پایتخت آلمان است. وی علاوه بر حضور در فهرست یکی از قویترین مردان جهان، دوران مربیگری در این رشته را پشت سر گذاشته است. بابومیان که اعتقاد دارد ذهن و جسم را باید همزمان پرورش داد، تحصیل در رشتهی روانشناسی را نیز به پایان برده و در حال تنظیم پایاننامهی خود است.به گزارش دویچهوله، این ورزشکار ۱۲۱ کیلویی بهعنوان یک گیاهخوار در فهرست قویترین مردان جهان بسیار مورد توجه رسانههای مختلف است. وی همچنین در حال تنظیم کتابچهای است برای کمک به کسانی که علاقه دارند این ورزش سنگین را با تغذیهی گیاهی یا رژیم غذایی بدون گوشت ادامه دهند.بابومیان در هفتههای اخیر و در مسابقات سال ۲۰۱۲ آلمان با فاصلهی ناچیزی نسبت به رقیب خود به مقام دومین مرد قوی آلمان رسید.