دیده بان حقوق حیوانات: تصویر جانداری در اینترنت ۱۲۵،۵۰۰ بیننده خود را
متأ
ثر کرد.
به گزارش روزگارنو، تصویر یک همستر بدون دست و پا جمعه شب در سایت IMGUR تاکنون ۱۲۵،۵۰۰ بازدید کننده داشته است. تصویر این همستر ناز قلب هزاران نفر از کاربر آنلاین را در این هفته به درد آورده است.
هنوز معلوم نشده این حیوان از ابتدا دست و پا نداشته یا این که بعدا قطع شده است. البته هویت فردی که آن را در دست گرفته هم معلوم نیست.