دیده بان حقوق حیوانات: تصویر فوق مربوط است به نمایش ایستاده ها سر سوراخ سوپ خوری به کارگردانی علی ثقفی. از نحوه استفاده و سرنوشت حیوان خبری در دست نیست.