اول همه می دونن که محصول کنت و برایتول که در ایران نمی یاد دوم هایدور سوم اکواریوم سیستم چهارم اکوامدیک و رد سی و بعدی دیمکس و بعدی ماکرو و بعدی اسکیمز و بعدی ویپرو