پرورش همستردارم.
تعویض باپرندگان اهلی(طوطی،عروس،فنج،آکواری م،......)
فروش