چکچک سیاه شکم سفید (چکچک سیاه)

نام علمی : Oenanthe Alboniger

نام انگلیسی: Hume's Wheatear

نام فارسی: چکچک سیاه شکم سفید (چکچک سیاه)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/16 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه چکچک ابلق خاوری، اما اندکی بزرگتر با سر درشت تر است و راست تر می نشیند. سر، گردن، بالای روتنه و بال ها سیاه شفاف و سفیدی پشت بیشتر است و تا وسط بال ها امتداد دارد. سینه، شکم، قسمت پایین پشت و دمگاه سفید خالص است. پرنده ی نابالغ سیاه کدر و اندکی مایل به قهوه ای است.صدا: صدای این پرنده بلند و آهنگین و کوتاه ویکدست شنیده می شود.زیستگاه : این پرنده در دامنه ی صخره ها و تپه های سنگی با پوشش گیاهی اندکی به سر برده و در سوراخ ها و شکاف های درون صخره ها آشیانه می سازد . در ایران، به طور کلی، بومی و فراوان است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، د رحال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران