چکچک دم سرخ

نام علمی : Oenanthe Xanthoprymna

نام انگلیسی: Red Tailed Wheatear

نام فارسی: چکچک دم سرخ
مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد . پرنده ی نر ( شرق ترکیه – شمال غربی ایران)، با گلوی سیاه؛ خط چشم نخودی و سیاه کناره های سر و گردن، دیده می شود. اندکی سفیدی در بال هایش به چشم می خورد و دنگاهش قرمز بلوطی است با حاشیه های سفید تا دم که نوار انتهایی دم سیاه و باریک است. نر و ماده همشکل اند. به جز در شمال غربی ایران، در بقیه ی نقاط دیده می شود. هر دو جنس فاقد گلوی سیاه اند. روتنه خاکستری تیره؛ با دمگاه و کناره های دم به رنگ نارنجی قرمز (گاهی دمگاه کمرنگ تر است) و ریر بال ها کمرنگ استو زیر گونه های بینابین نیز و جود دارد. معمولا پرنده ای منزوی است و اغلب هنگام پرواز دم را جمع می کند.صدا: صدای این پرنده، به صورت آواز کوتاهی شبیه «سی، وات- چیو- ای پر، » یا «وی ، چو، چری» و نیز «سه تی یو- سه تی یو- سه تی یو» و «زوک» یا «زوی- توک» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در دره ها و شیب های کوهستانی، تپه ماهورهای سنگی با صخره های پراکنده ی بیرون زده ، مناطق با پوشش مخروبه گیاهی به سر برده و زمستان ها، در کشتزارهای بیابانی دیده می شود و در سوراخ کنار رودخانه ها یا دیوارها آشیانه می سازد. در ایران نیمه مهاجر و نسبتا فراوان است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران