چکچک پشت سفید

نام علمی : Oenanthe Finschii

نام انگلیسی: Finche's Wheatear

نام فارسی: چکچک پشت سفید
مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و از چکچک ابلق سنگین تر و پر جبه تر است. پرنده ی نر ، به واسطه ی رگه ی باریک و سفید مایل به نخودی در پایین جبه و سیاهی وسط دم، که به سفیدی دمگاه منتهی می شود، از چکچک ابلق متمایز می شود. همچنین از چکچک ابلق، به واسطه ی سیاهی بزرگتر غبغپ، که به سیاهی بال ها منتهی شده، تمیز داده می شود. روتنه ی پرنده نر از سایر چکچک ها سفیدتر است؛ که این سفیدی از تارک شروع شده تا دم امتداد پیدا می کند. پرنده ی ماده کمرنگ تر است و امکان دارد گلویش تیره با سیاه باشد؛ اما بسیار شبیه ماده ی سایر چکچک هاست.صدا: صدای این پرنده کوتاه و خشن و به صورت کلماتی آهنگین شبیه «ته سی- ته سی- ته سی او» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق خشک صخره ای، نواحی مرتفع و کهپایه ای و نواحی نیمه بیابانی با پوشش پراکنده ی گیاهی ، به سر برده و در سوراخ سنگ ها با شکاف صخره ها آشیانه می سازد. در ایران، نیمه مهاجر و فراوان است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران