چکاوک شاخدار

نام علمی : Eremophila Alpestris

نام انگلیسی: Horned Lark

نام فارسی: چکاوک شاخدار
مشخصات ظاهری: این پرنده، 16 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی سر و پرهای تاج مانندش، با چکاوک تمینک شاخدار اشتباه می شود. اما چکاوک تمینک، اندکی کوچکتر ا زچکاوک شاخدار و روتنه و بال هایش به رنگ شنی صورتی است. روتنه به رنگ خاکستری قهوه ای و تارک و پس گردن صوتری قهوه ای است و درابتدای تارک، نوار سیاه و باریکی دیده می شود که درکناره های سر به دو پر سیاه و تاج مانند منتهی می شود. چانه سفید، پیشانی و خط ابرو سفید، که حاشیه ی زیر چشم و نوار سیاه سینه را در بر گرفته، زیر تنه سفید و پاها آبی، خاکستری است. پرنده ی نابالغ، خال خالی و تیره رنگ به نظر می آید. نشانه های سر، در پرنده ی بالغ، در زمستان اندکی محو می شود.صدا: صدای این پرنده در زمین یا در پرواز، ساده و شبیه «تو-آ-ای-لی،تیالی-تی » شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده د رمناطق کوهستانی مرتفع، بالاتر از حد درختان (اغلب بالاتر از 3000 متر و به ندرت زیر 2000 متر) و زمستان ها در دشت ها و مناطق کم ارتفاع تر به سر برده و روی زمین در میان سنگ ها آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها در مناطق شمالی و غربی دیده می شود.حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضیعت زیستی و پراکندگی این پرنده صورت گیرد. تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران