یاردانگ:

باد در مناطق صحرایی بویژه در زمینهای سست و نرم موجب تشکیل شیارهای طولی و طویل میگردد که یاردانگ نامیده میشود.برخان:

این دسته از تپههای شنی هلالی شکل و ده و دارای دو گوشه تیز میباشند که جهت باد را نشان میدهند. قسمت کوژ این تپهها در جهت باد و کاو آن در جهت مقابل باد است. برخان در مناطقی که جهت باد همیشه ثابت است تشکیل میگردد. این نوع تپهها متحرک بوده و هرچه کوچکتر باشند مقدار جابجایی آنها بیشتر میباشد.


تلماسه:

باد معمولا ذرات درشت تر را به صورت تپه ها یا پشته هایی از ماسه به جا می گذارد که تلماسه خوانده می شود .