محیط زیست > آب- همشهری آنلاین: وجود دریاچهای به رنگ خون، جهانگردان را در جنوب فرانسه شگفتزده کرده است
به گزارش ایسنا، این صحنههای بینظیر در منطقه کاماگو فرانسه از انباشت سطوح بالای نمک در درون آب ناشی شدهاند.