نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت وضعیت دریاچه ارومیه را شوخی گرفته و در اینباره اهمال میکند.
جواد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه در پاسخ به اظهارات محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست گفت: این اظهارات راهکار جدیدی برای برونرفت دریاچه ارومیه از بحران ارائه نشده است. محمدیزاده، رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست، هفته گذشته با حضور در مجلس توضیحاتی درباره وضعیت دریاچه ارومیه ارائه داد و کاهش بارندگی و مدیریت ناصحیح منابع آب را عامل خشکسالی این دریاچه عنوان کرد، اما هیچ راهکاری برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه ارائه نداد. جهانگیرزاده معتقد است دولت به تعهدهای خود نسبت به دریاچه ارومیه عمل نمیکند و اگر این روند ادامه داشته باشد باید منتظر مرگ دریاچه ارومیه باشیم.
وی میگوید: خشک شدن کامل دریاچه ارومیه آثار زیستمحیطی ناگواری خواهد داشت که نهتنها منطقه را تحتتأثیر قرار خواهد داد، بلکه بر وضعیت محیطزیست تمام کشور اثرگذار خواهد بود. نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم با تأکید بر اینکه «درباره رسیدگی نکردن به وضعیت دریاچه ارومیه یک فضای روانی منفی در منطقه ایجاد شده است»، میگوید: بهنظر میرسد دوستان دولتی بحران دریاچه ارومیه را شوخی گرفتهاند. به گفته جهانگیرزاده «بدون انتقال آب از سایر حوزههای آبریز امکان احیای دریاچه ارومیه ممکن نیست، البته مطالعات و طراحی انتقال آب تمامشده است، وزارت جهادکشاورزی هنوز به تعهدات خود عمل نکرده، همچنین در زمینه انتقال آب هم وزارت نیرو جدیت لازم را به خرج نداده و شاهد اهمال کلیت دولت در این مورد هستیم.
دولت باید پاسخگوی این وضعیت باشد. این گزارش میافزاید: درحالیکه برخی نمایندگان با اظهار نگرانی نسبت به روند خشک شدن دریاچه ارومیه و شکلگیری کانونهای ریزگرد، بر اجرای طرحهایی نظیر انتقال آب تأکید میکنند اما صاحبنظران عرصه محیطزیست ضمن ارج نهادن به این اظهارات معتقدند برای احیای دریاچه ارومیه ضروری است راهکارهایی در دستور کار قرار بگیرد که باعث ایجاد معضل دیگری در طبیعت نشود. از سوی دیگر، صاحبنظران انتقال میانحوضهای آب را، و نیز طرح بارور کردن ابرها را برای نجات ارومیه غیرکارساز عنوان میکنند. راهکارهایی که اغلب کارشناسان و صاحبنظران عرصه منابع طبیعی و محیطزیست براجرای آنها اتفاق نظر دارند عبارتند از: باز کردن دریچه سدهای بالادست و پلمب 22هزار چاه غیرمجازی که در محدوده دریاچه حفر شده است.