خریدار بک عدد جوحه کاسکو دم شکلاتی هستم.
فقط جشم سیاه.