چکاوک درختی

نام علمی : Lullula Arborea

نام انگلیسی: Woodlark

نام فارسی: چکاوک درختی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد. منقار کوچک وظریف، دم کوتاه، روتنه با خط خط هیی روی آن، تارک و گوشپرهایش قرمز است، که در کنارش خط ابرویی پهن به رنگ نخودی سفید قرار دارد. روی پیش بال در محل خم بال، لکه سفید و سیاه مشخصی وجود دارد که در پرواز دیده می شود. زیر تنه و زیر دم سفید و زیر بال ها نیز سفید نخودی است. درهنگام پرواز آواز خواند و در مسیری مارپیچ مانند، بالبازروی کرده و همانند بعضی از کبوترها با بال های بسته تا نزدیک سطح زمین فرود آمده و روی درخت می نشیند.صدا: صدا و آواز این پرنده آهنگین است و درحین پرواز کلماتی شبیه« لی-لی –لی لی لی لی لی لولولو –ای لو- ای لو- ای » را تکرار می کند. همچنین در پرواز، با صدای متغیر، آوازی شبیه «دیلووی» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده د رحشایه ی جنگل ها، دامنه ی تپه ها یا درخت های پراکنده و زمین های شین به سر برده و زمستان ها بیشتر در مزارع و کشتزارها دیده شده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران در مناطق زیستگاهی و مناسب به صورت بومی و نسبتا فراوان است.حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضیعت این پرنده صوتر گیرد تا بر اساس آن ، برای حفاظتش برنامه ریزی به عمل آید.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران