یک عدد لاک پشت ابی یک سال ونیمه.
کاملاسالم ودستی.
قیمت:8000ت.