چکاوک آسمانی

نام علمی : Alauda Arvensis

نام انگلیسی: Skylark

نام فارسی: چکاوک آسمانی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد و به رنگ خاکی خاکستری، که حاشیه ی پرهای پوششی بال قهوه ای کرنگ؛ رگه رگه های نخودی و تیره رد روتنه و زیر تنهی سفید نخودی،؛ مشخص می شود. همچنین، سینه با رگه رگه هایی به رنگ قهوه ای تیره به زمینه ی نخودی ، تارک با خطوطی تیره بر زمینه ی نخودی تیره؛ که در انتهای سر، پرها اندکی برجسته شده و به کاکل گرد و کوتاهی که بسار کوچکتر از کاکل چکاوک کاکلی است. تبدیل شده است. دم نسبتا دراز، و سفیدی شاهپرهای کناری آن، آشکارا دیده می شود. زیر دم سیاه و بال ها نسبتا بلند و کشیده است. با حالت قوز کرده راه می رود و پروازش قوی و اندکی موجی است. در پرواز، هم در جا بال زنی و هم بالبازروی دارد.صدا: صدای این پرنده، در پرواز، شبیه «چری یوپ، ترووی» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق باز، کشتزارها، علف ها، حاشیه ی اراضی باتلاقی، چمنزارهای مرتفع و مناطق شنزار غیر کویری به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایارن، زمستان ها به وفور دیده شده و بع تعداد فراوان نیز تولید مثل می کند.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران