چک

نام علمی : Saxicola Torquatus

نام انگلیسی: Stonechat

نام فارسی: چک
مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و از چک بوته ای خیل تر است. و راست تر می نیشیند. دم کوتاه، بال ها کوتاه و سر گرد و بزرگ است و عموما دم و بال ها را تکان می دهد. پرنده ی نر بالغ ، به واسطه ی سر و گلوی سیاه( بدون خط ابرویی) ، سینه قرمز، لکه ی سفید گلو و دم سیاهش از چک بوته ای متمایز می شود. زیر گونه ی ( در شمال شرقی ایران تولید مثل می کند). با شاهپرهای اولیه ی بزرگتری نسبت به زیر گونه ی (در مرکز و غرب ترکیه یافت می شود.) دیده می شود. پرنده ی نر زیرگونهی با دمگاه بدون خط خطی و به رنگ نارنجی نخودی تا سفید، نوار بالی سفید باریک، روتنه ی تیره و زیر تنه ی بلوطی پر رنگ دیده می شود. در پاییز ، پر و بالشان قهوه ای تر و تیره تر است. پرنده ی ماده و پرنده ی نابالغ دارای روتنه ی قهوه ای با رگه های سیاه اند، اما روی دمگاهشان اثری از سفیدی دیده نمی شود. معمولا روی بوته ها و سیم های تلگراف م ینشیند و پروازش در ارتفاع پایین و همراه با تکان های خاصی است. این گونه در حال تفکیک می باشد.صدا: صدای این پرنده قوی و نامنظم و تکرار کلماتی شبیه«وی ت- تراک- تراک» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق باز، از سطح دریا تا ارتفاع 3000 متری در مناطق نیمه کشاورزی یا بیشه زارهای واقع د رشب ها و زمستان ، به صورت عبوری، در هر جا که بوته ای باشد. به سر برده و روی زمین ، درون پوشش گیاهی آشیانه می سازد. در ایران نیمه مهاجر و فراوان است.حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران