چلچله ی گلو قهوه ای

نام علمی : Riperia Paludicola

نام انگلیسی: Plain Martin

نام فارسی: چلچله ی گلو قهوه ای
مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده، 12 سانتیمتر است. پرنده ای کوچک با زیر تنه ی خاکستری مایل به نخودی کمرنگ و زیر بال های قهوه ای تیره است. دم شبیه چلچله ی معمولی با شاهپرهای قهوه ای تیره است. روتنه قهوه ای مایل به سیاه است.زیستگاه: در حاشیه ی رودخانه های با دیواره ی شنی دیده می شود و به صورت دسته جمعی در سوراخ های همان نواحی تولید مثل می کند. به صورت سرگردان در مناطق جنوب مرکزی و جنوب شرقی ایران دیده شده است.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران