چلچله ی رودخانه ای

نام علمی : Riparia Riparia

نام انگلیسی: Sand Martin

نام فارسی: چلچله ی رودخانه ای
مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و به رنگ سفید و قهوه ای کمرنگ دیده شده و به «گلو قهوه ای» معروف است. و به واسطه ی زیرتنه ی سفید، قلبی شکل است، شناخته می شود. از چلچله ی کوهی، به واسطه ی نحوه ی بال زدن، نوار سینه ای، پایین تنه ی سفید؛ که درتضاد با دم قهوه ای تیره قرار دارد. و فقدان خال های سفید دم، متمایز می شود. پرنده ی جوان با زیر تنه ی فلس مانند نخودی رنگ دیده می شود. پرنده ی اجتماعی است و عمدتا پروازی سبک و سریع، نزدیک سطح آب، برای تغذیه دارد. صدا: صدای این پرنده آهسته و شبیه «ته شور» و درهنگام پرواز شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در فضاهای باز در مجاورت دریاچه ها و رودخانه های به سر برده و در هنگام مهاجرت در مناطق مختلف؛ اما عمدتا در کنار آب، دیده می شود. و به صورت گروهی، در تونل هایی که در دیواره های شنی رودخانه ها ایجاد کرده اند تولید مثل می کنند. در ایران، به صورت مهاجر عبوری در همه ی نقاط دیده می شود، اما در تابستان ها فراوانتر است.حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران