فروش خوکچه هندی موبلند،موکوتاه وفشن...
فروش همستر موبلند وکوتاه.
ارسال به سراسرکشور.
موقعیت:اصفهان.
4عدد موبلند (فشن وصاف)1ماهه و1 عدد موکوتاه 2.5ماه دارم.
قیمت خوکچه موبلند:110000ت و موکوتاه 40000ت.
قیمت همستر:5000ت.