والله من تا به حال نشنیده بودم این صحبت های شما رو
پولی خیلی از این دو نژاد کوچکتر هست
ولی اگر حرف شما درست باشه به اطلاعات ما هم اضافه شد
ممنون