چرخ ریسک سینه زرد ( چرخ ریسک فیروزه ای)

نام علمی : Parus Cyanus

نام انگلیسی: Azure Tit

نام فارسی: چرخ ریسک سینه زرد ( چرخ ریسک فیروزه ای)
مشخصات ظاهری: طول بدن 13 سانتیمتر ولی نژآدی که درمنطقه دیده می شود. و بسیار شبیه چرخ ریسک سر آبی کوچکی است. سر بی رنگ متمایل به آبی، نوار چشمی تیره، سینه زرد و بال ها آبی با د م نسبتا بلند که دارای حاشیه ها وانتها یمشخص سفید است. دیده می شود. لکه های پهن و سفیدی روی بال ها و شاهپرهای ثانویه دارد. روتنه خاکستری، زیر تنه سفید چرکی است. پرنده ی جوان در پرهایش حالتی از رنگ زرد دارد. رفتارش شبیه چرخ ریسک سر آبی است و اغلب در خحل های تولید مثل با چرخ ریسک سر آبی دو رگه شده است.صدا: بسیار متنوع و شبیه بقیه چرخ ریسک هاست.زیستگاه: نواحی درختی ، بوته زار و بیشتر در درختان بید واغلب در نزدیک آب می باشد. در ایران به صورت سرگردان دیده می شود.حفاظت: در حال حاضر نیاز به بررسی و تعیین وضعیت دارد ولی به نظر می آید احتیاجی به حفاظت ویژه ندارد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران