چرخ ریسک خزری ( چرخ ریسک ایرانی)

نام علمی : Parus Hyrcanus

نام انگلیسی: Caspian Tit

نام فارسی: سسک سر سیاه
مشخصات ظاهری : این پرنده 11 سانتی متر طول دارد. این چرخ ریسک شبیه چرخ ریسک سر سیاه است. اطلاعات درمورد آن اندک است. جدا شدن از گونه ی چرخ ریسک سر سیاه به خاطر اختلافات مورفولوژیکی بوده است . این چرخ ریسک خودش سوراخی را برای تولید مثل و بزرگ کردن جوجه ها حفر می کند.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران