بیشترین طرحها مربوط به پولک مدلcomet چون ارامتر میچرخه و این فرصت رو به ماهی میده که خال روی پولک رو ببینه!! و کمترین طرح و خال رو روی لانسه های مدل aglia long میبینید چون بسیار سریع میچرخند و ماهی نمیتونه شکل دقیقی از اون روببینه!!

لانسه ها رو در طرحهای مختلفی میسازند که هر کدوم میتونه برای شرایطی متفاوت کارایی داشته باشه ولی بهترین کمک رو رنگ استیل پولک به شما میکنه که در قسمت های گذشته نوشته بودم.

درکل میشه طرحهای روی پولک رو شناخت ولی اونقدرها هم پیچیده نیست که بدون شناخت نمیتونیم ماهیگیری کنیم !! برخی طرحها شبیه به موجودات خاکی مانند لانسه های بلک فیوری برخی شبیه به دمسل فلای(سنجاقک) وبرخی شبیه به انواع ماهی های ریز ساخته میشوند!!