دیده بان حقوق حیوانات: دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران گفت: مدارک علمی قطعی جهت غضروف سازی با مصرف غذاهایی مانند کلهپاچه، قلم گوسفند و پای مرغ وجود ندارد.

سید احمد رئیسالسادات در گفتوگو با فارس در توضیح مصرف غذاهای سنتی مانند کلهپاچه، قلم، پاچه گوسفند و اندام (پا) مرغ اظهار داشت: برای مصرف این مواد غذایی مستند علمی جهت غضروفسازی در بدن انسان وجود ندارد.

وی افزود: البته شاید یک مقاله در زمان خاصی تأیید کند که چنین موادی میتواند غضروفساز باشد ولی تا زمانی که مدارک مستند مهم و بسیاری جمعآوری نشود این مسئله از جمله مصرف چنین غذاهایی برای غضروف سازی به صورت مستندات علمی در نخواهد آمد.
رئیسالسادات خاطرنشان کرد: البته مصرف چنین مواد غذایی برای غضروفسازی مضر نیست و برخلاف مصرف گلوکازامین که میتواند به عنوان یک مصرف دارویی ضرر داشته باشد اینگونه مواد غذایی در این زمینه ضرری ندارد.