دیده بان حقوق حیوانات: گوشت چرخکرده ماهی در بستههای ۴۵۰ و ۷۰۰ گرمی به بازار آمد.
مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیلات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) با اعلام این مطلب گفت: در راستای افزایش مصرف آبزیان در کشور گوشت خالص چرخکرده ماهی در بستهبندیهای مناسب به بازار عرضه شد.دکتر عیسی گلشاهی افزود: این گوشت چرخکرده از انواع ماهیان دریای جنوب بوده و توسط کارخانهای در بندر ماهشهر بستهبندی و به بازار عرضه میشود.وی با اعلام اینکه این نوع گوشت در حال حاضر در فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای عرضهکننده محصولات پروتئینی وجود دارد، خاطرنشان کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان، میزان عرضه آن به بازار افزایش پیدا میکند.گلشاهی ادامه داد: این نوع گوشت هیچگونه افزودنی نداشته و همچون گوشت چرخکرده گوسفندی خالص است.وی تصریح کرد: این فرآورده پروتئینی میتواند در راستای افزایش سرانه مصرف آبزیان در سبد خانوار نقش شایستهای را ایفا کند.قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ماهی ۱۰ هزار توماناین مقام مسئول درباره قیمت این نوع گوشت یادآور شد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ماهی ۱۰ هزار تومان است که نسبت به سایر فرآوردههای پروتئینی از قیمت مناسبتری برخوردار است.گلشاهی تأکید کرد: حدود دو هفتهای است که این نوع گوشت در فروشگاههای زنجیرهای عرضه شده است و با توجه به سلیقه مردم از مشتریان خاص خود نیز برخوردار بوده است.وی در پایان اظهار داشت: گوشت ماهی سریعالپخت بوده و دارای مواد غذایی مورد نیاز مردم است و میتواند بهعنوان یکی از جایگزینهای گوشت قرمز مصرف شود.