دیده بان حقوق حیوانات: در پستانداران دیگر مثل سگ تنها دو نوع مخروط وجود دارد که تنها آبی را از زرد تشخیص می دهند.

چشم انسانهای معمولی دارای سه نوع سلولهای تشخیص رنگ موسوم به مخروطی است که با مقایسه مسیرها این مخروطها هر کدام با نورهای رسیده واکنش نشان می دهند. در مغز انسان موج نوری قرمز از سبز و موج نوری آبی از زرد تشخیص داده می شود. در پستانداران دیگر مثل سگ تنها دو نوع مخروط وجود دارد که تنها آبی را از زرد تشخیص می دهند ولی قادر نیستند قرمز را از سبز تشخیص دهند.
طبق تحقیقات جی نایتز دانشمند رنگ شناس دانشگاه واشنگتن روی تشخیص رنگ سگها معلوم شده است که سگها جهان را مثل کسانی می بینند که به طیف نوری قرمز – سبز حساسیت نشان نمی دهند. به عبارت دیگر سگها نمی توانند رنگهای سبز و قرمز را ببینند و دنیا را شبیه عکس زیر می بینند.

به گفته پروفسور نایتز در حالیکه انسانها می توانند قرمز و سبز را ببینند ولی سگها و دیگر پستانداران دنیا را تقریبا خاکستری می بینند.


تصویر بالا : منظره ای که یک انسان می بیند
تصویر پایین : منظره ای که یک سگ می بیند
۲۴آنلایننیوز