دیده بان حقوق حیوانات: ضبط لحظه ای ازسرقت طعمه ماهی گیر توسط عقاب زرنگ