سگ ما وقتی از کلبه اش خارج میشود دورتادور من میچرخد زبانش را به من میزند و دستانش را بالا می اورد
من هم سعی میکنم سگ رادور کنم در خانواده ی ما فقط با من اینگونه است چرا؟دلیل این رفتارش چیست؟