چرا سگ مان دور من میچرخد ودهانش را به پاها وکفشهایم نزدیک میکند
اما گاز نمیگیرد