منظرهٔ طبیعی دشتهای پاوه ، پاوه(زیباترین عکس از نظر من)


چشماندازی از دیلمان ، لاهیجان


منظرهٔ طبیعی نخلستان فاریاب ، دشتستان


منظرهٔ طبیعی زمستان استان ایلاممنظرهٔ طبیعی خراسانجادهٔ سیاهکل ، لاهیجانمنظرهای طبیعی از منطقهٔ حفاظت شده و کوه یافته ، خرمآباد


باغ دلگشا ، شیرازمزارع چای ، رامسر